Vrij CLB West-Limburg, afdeling Herk-de-Stad

Onze school werkt samen met het team basisonderwijs van het VCLB West-Limburg, afdeling Herk-de-Stad.
De school stelt samen met het CLB een beleidscontract op. Daarin maken school en CLB afspraken over ieders rol in de begeleiding van de leerlingen. Dat contract werd ook overlegd met de schoolraad

Alles draait rond de leering

Ouders en leerkrachten zijn welkom met hun vragen. Ze zijn immers als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming van het kind.
Ook de leerling kan rechtstreeks of via zijn ouders of leerkrachten bij het VCLB terecht met vragen over zijn:

 • emotioneel en sociaal welbevinden
 • lichamelijke ontwikkeling en gezondheid
 • leren en studeren
 • schoolloopbaan : studie- en jobkeuze

Vooral vraaggestuurd

In de hele maatschappij ervaren we een sterke emancipatie in de hulpverlening. Ouders, jongeren en leraars geven dus de toon aan. Zij bepalen naar wie en met welke vraag ze gaan om uitleg, hulp of ondersteuning. Ze willen ernstig genomen worden. Ze willen dat de hulpverlener grondig naar hen luistert. Ze wensen een hulpverlener die met hen elke volgende stap overlegt;
De CLB’s zijn afgestemd op die evolutie. Ze geven dus geen ongevraagde adviezen. Samen met de cliënt gaan ze op zoek naar een haalbare oplossing voor de vraag.
Diezelfde evolutie zien we ook op school. Leerlingenbegeleiding is een zaak van leraars, directies, opvoeders, in overleg met ouders en CLB.

Maar ook preventie

CLB’s pakken niet alleen problemen aan, ze proberen ze ook te voorkomen. Problemen als pesten op school kan men verminderen of voorkomen met gerichte acties op school. Het CLB biedt ondersteuning aan de school.

Begeleiding op vraag, maar ook verplichte begeleiding

Voor een CLB-begeleiding is altijd een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders indien de leerling jonger is dan 12 of van de leerling zelf indien hij ouder is dan 12 jaar.
De begeleiding door een CLB is in drie gevallen verplicht:

 • medische onderzoeken (1ste en 2de kleuterklas, 1ste, 3de en 5de leerjaar)
 • maatregelen bij besmettelijke ziekten
 • tussenkomsten bij spijbelgedrag kunnen noch door de ouders, noch door de leerling geweigerd worden

Bij het medisch onderzoek is wel verzet mogelijk tegen een bepaalde arts of een centrum waarmee de school een overeenkomst heeft afgesloten. Het onderzoek zelf moet echter wel worden uitgevoerd. In geval van verzet tegen de CLB-arts of het CLB waarmee de school samenwerkt, moeten de ouders of leerlingen (op eigen kosten) het onderzoek laten uitvoeren door een andere daartoe erkende arts of een ander CLB naar keuze. Voor meer informatie over die procedure neemt men contact op met de directeur van een CLB. Ook de school kan daarover informatie verstrekken.

Een serieuze wetenschappelijke basis

Op het CLB komt een onvoorstelbare waaier aan problemen toe: een diagnose voor dyslexie, een vraag om opvoedingsondersteuning, mijn kind heeft … ADHD, lees- en rekenproblemen, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, zelfmoordgedachten, wordt gepest, spijbelt, krast zich, heeft geen motivatie …
Allemaal vragen die een grote deskundigheid van de hulpverlener eisen. Een leerprobleem wordt dikwijls een opvoedingsprobleem, dyslexie heeft onderwijskundige, medische en opvoedkundige aspecten enz.

Op dergelijke vragen moet een doordacht en wetenschappelijk verantwoord antwoord volgen. Een sterke troef in het CLB is het teamoverleg op maandagnamiddag, waar arts, verpleegkundige, psycholoog, pedagoog en maatschappelijkwerker ideeën uitwisselen.

Op sommige vragen krijgt men meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werkt men dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.

Hulp voor wie die hulp het meest nodig heeft

In de huidige maatschappij heeft men in de hulpverlening vooral aandacht voor mensen die beperkt zijn in hun kansen. Denk maar aan het solidariteitsprincipe in de sociale zekerheid, gelijke onderwijskansenbeleid…
Dat geldt ook voor de CLB’s, de wetgever wil dat de CLB’s prioritair aandacht hebben voor groepen die in hun kansen mogelijk bedreigd zijn: leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, deeltijds onderwijs, beroepssecundair onderwijs, laaggeschoolde milieus, allochtonen …

De tussenkomsten van het CLB zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privé-leven.

Klacht

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.

Openingsuren van het centrum

We zijn er voor u:

 • op maandag van 08.30 tot 12.30 u.
 • op de andere werkdagen van 08.30 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 17.00 u.
 • in de herfst- en de krokusvakantie
 • twee dagen tijdens de kerstvakantie (worden in de pers aangekondigd)
 • in de zomervakantie tot en met 14 juli en vanaf 16 augustus

U kunt gewoon binnenlopen op het centrum, maar het is toch aangewezen vooraf een afspraak te maken.

VCLB West-Limburg (afdeling Herk-de-Stad)
Zoutbrugstraat 5
3540 Herk-de-Stad  
013/55.46.56  

Belangrijk voor leerling en ouders om te weten

 1. Het CLB heeft van elke leerling die het begeleidt een dossier. Wanneer de leerling van school verandert wordt dit dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9).
  De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over de inentingen, de gegevens van de medische onderzoeken en gegevens over de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen.
  Al de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 12 jaar of ouder is. Dit verzet moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de overdracht. Dat is dus vanaf het moment dat de leerling in de nieuwe school wordt ingeschreven en dus via het schoolreglement kennis neemt van deze regeling. (M.a.w. op het ogenblik waarop u dit leest.)
 2. Het CLB mag in geen geval – tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de leerling ouder dan 12 jaar - het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz…
 3. Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen.
 4. De ouders en de leerlingen hebben principieel het recht om de gegevens uit het multidisciplinair CLB-dossier te kennen. Is de leerling meerderjarig, dan vervalt het recht van de ouders. Indien de betrokkenen van dit recht gebruik willen maken, gebeurt dit altijd via een gesprek met het begeleidende CLB-team, zodat de informatie van het dossier geduid kan worden.
 5. Dit dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medisch tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze periode wordt het dossier vernietigd.
 6. De dossiers worden bewaard bij VCLB West-Limburg, Sint Catharinastraat 8, 3580 Beringen. Ze worden beheerd door Christine Tielemans.
   

Contactpersoon voor kleuterschool :

 • Indra Maegerman

Contactpersoon voor lagere school :

 • Okke Vandermeulen

Schoolarts :

 • Nicole Daniëls