Algemene Afspraken

Kledij en uiterlijk

 • eenvoudige, deftige kledij
 • verzorgde haren
 • gymkledij: uniform (short + bloesje met embleem van de school)
 • geen dure juwelen (verlies!)

Schoolmateriaal

 • persoonlijk gerief tekenen
 • respect voor milieu en materiaal
 • geen overbodige spullen meebrengen
 • in leer- en handboeken wordt niet geschreven
 • alle documentatie van de school, leerboeken en boeken uit de klasbibliotheek worden tijdig weer ingeleverd.

Snoepverbod

Snoep, chips, kauwgom, frisdrank in blik of glas zijn verboden in de school, ook bij verjaardagen. Als tussendoortje kan uw kind een stuk fruit, een boterham of een koek eten.

Vieren van verjaardagen

Verjaardagen mogen gevierd worden in de school. Hier geldt de regel "Sober kan heel feestelijk zijn."
Elk kind is gevoelig voor wat extra aandacht: een kaartje, een kroon. De jarige mag een kleine versnapering meebrengen (een stukje fruit of een koekje, geen snoepgoed, ijs, speelgoed of schoolgerief). Ouders wees a.u.b. verstandig, respecteer deze afspraken, zoniet zijn wij verplicht dit gebruik af te schaffen!

Zieke kinderen

Een kind dat tijdens de schooluren ziek wordt, meldt zich via de leerkracht bij het schoolhoofd. De ouders zullen, indien mogelijk, telefonisch verwittigd worden.
Tijdens een toetsenperiode worden er geen toetsen bijgemaakt door een afwezige leerling.
Enkel bij uitzondering ,na overleg met directie, kan hier van worden afgeweken.
Na een afwezigheid van ziekte kunnen kinderen niet binnen blijven.
Er is geen toezicht in de klas!

Adresverandering

Adresveranderingen worden zo vlug mogelijk aan de klastitularis en aan de directie gemeld.

Hulpouders

Aan alle ouders die op één of andere manier in het klas- of schoolgebeuren komen helpen:

 • Hartelijk dank voor die stille, onmisbare inzet!
 • Om de samenwerking in de beste omstandigheden te laten plaatshebben, durven wij het volgende vragen:
  • overleg met de leerkracht wat er moet gedaan worden
  • informeer naar de leefregels en doe ze respecteren
  • wees fijngevoelig, behandel elk kind zoals je graag hebt dat jouw kind behandeld wordt ... moedig aan, heb geduld
  • spreek Algemeen Nederlands
  • heb aandacht voor de veiligheid
  • bewaar de geheimhouding over het gedrag of de vermogens van de kinderen

Luizen

Een steeds terugkomend probleem zijn neten en luizen. Indien je dit vaststelt bij je kind, gelieve dan onmiddellijk te behandelen en de school op de hoogte te brengen. Wij beschikken over een protocol waarin de verschillende stappen worden besproken.

Medicatie

Het toedienen van medicatie in de school dient beperkt te worden tot het strikt noodzakelijke. Wanneer medicatie ’s morgens en/of ’s avonds toegediend kan worden, gebeurt dit door de ouders thuis.
Indien er op doktersadvies wel medicatie moet worden toegediend, meldt u dit aan de directie. Hier worden dan verdere stappen besproken. Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de schoolarts contact opneemt met de behandelende arts.

Logopedie

Een logopediste, aangesteld door de gemeente, doet een screening van de spraak- en taalontwikkeling in volgende klassen: alle kleuters van de 2de en 3de kleuterklas + 1ste , 2de en 3de leerjaar, op aanvraag van de juf of de zorgjuf.
Na het vaststellen van een diagnose, kiest u vrijblijvend een logopediste voor een verdere behandeling.